آموزش تخته نرد آنلاین


صفحه بازی تخته نرد

15 مهره سیاه و 15 مهره سفید

تاس

جام تاس یا تاس ریز

تاس دو (داو) یا تاس دوبل

از جام تاس و تاس دوبل در ایران استفاده کمتری میکنند اما در کشورهای دیگر بشتر رواج دارد.


تخته نرد آنلاین